Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu bilgilendirmenin amacı, Assistbox Teknoloji A.Ş. tarafından yönetilmekte olup  https://www.assistbox.io adresinde detaylarına dair bilgi yer alan Assistbox web ve mobil uygulamalarının kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak KVKK 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Assistbox Teknoloji A.Ş. (Bundan sonra “ASSİSTBOX TEKNOLOJİ” olarak anılacaktır) kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan mevzuat ile şirket içi düzenleyici kurallar doğrultusunda her açıdan uyumluluk göstermek için azami gayreti göstermektedir.

Bu gayret ve sorumluluğumuz doğrultusunda ASSİSTBOX TEKNOLOJİ ile bilgilerini paylaşan tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat kapsamında işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz tarafımızca (Veri Sorumlusu sıfatıyla) aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmekte olup işbu bilgilendirme hükümleri https://www.assistbox.io adresi ya da Assistbox web ve mobil uygulamaları üzerinden yayımlanmak suretiyle güncellenebilir ve değiştirilebilir. Söz konusu güncelleme ve değişiklikler ASSİSTBOX TEKNOLOJİ tarafından Assistbox web ve mobil uygulamalarında yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Tanımlar

Bu metinde geçen;

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Assistbox: ASSİSTBOX TEKNOLOJİ tarafından geliştirilen ve ilgili kişi tarafından alınan hizmet sırasında web ya da mobil uygulama üzerinden kullanılan yazılımı/platformu,
 • Programatik: Assistbox uygulamasını oluşturan yazılım vasıtasıyla otomatik ve akıllı şekilde veri toplanması yöntemini,
 • Hizmet Alan: ASSİSTBOX TEKNOLOJİ müşterisinden hizmet alan gerçek kişileri,
 • Hizmet Veren: Assistbox uygulamasını kullandıran müşterimizi,
 • Katılımcı: Görüşmede yer alan gerçek kişilerin her birini ifade eder.

a) Veri Sorumlusu

Assistbox web ve mobil uygulamaları üzerinde işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusu ASSİSTBOX TEKNOLOJİ’dir. Kişisel verileriniz; TC. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu Sözleşmeler, KVKK ve ilgili diğer tüm mevzuat uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Topladığımız Kişisel Veriler

ASSİSTBOX TEKNOLOJİ tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.

 • Katılımcılara ait; Ad, Soyad, Telefon No, E-posta Adresi, Ip Adresi, Kullandığı Cihazın Marka ve Modeli, Cihaz Id No.

c) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz; KVKK ile düzenlenen temel ilkeler ve KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Buna göre;

 • Ad, Soyad, Telefon No, E-posta adresi bilgileri;
  1. Görüşmeye dahil olunabilmesi için link gönderimi gerekliliği,
  2. Müşterilerimiz nezdindeki katılımcıların ASSİSTBOX TEKNOLOJİ ve ona ait uygulamalara ilişkin değerlendirme anketi yapmak
 • Ip Adresi, Kullanılan Cihazın Markası ve Modeli, Cihaz Id’si;
  1. IP adresi, cihaz marka, model gibi teknik bilgileri sistemsel sorunların kaynağını tespit etmek ve çözümleyebilmek.

d) Kişisel Veriler Nerede İşlenir ve Depolanır? Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

ASSİSTBOX TEKNOLOJİ tarafından toplanan Kişisel Verileriniz; elektronik ortamda ve sunucu hizmeti aldığımız kuruma (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.) ait yurt içinde bulunan sunucularda yedekli şekilde depolanır ve işbu bilgilendirmedeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak işlenir. Kişisel Verileriniz; gerekli olduğu hallerde kanunen yetkili adli ve idari merciler, yasal haklarımızın korunması ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla avukatlar ve/veya denetçilere KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda gerekli tüm teknik ve idari tedbirler ASSİSTBOX TEKNOLOJİ tarafından sağlanarak aktarılabilir.

e) Kişisel Verileri Saklama Süresi

Toplanan Kişisel Veriler, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.  ASSİSTBOX TEKNOLOJİ bunun yanı sıra; herhangi bir uyuşmazlık durumunda ve uyuşmazlık kapsamında, idari süreçler ile yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayacaktır.

f) Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz; ASSİSTBOX TEKNOLOJİ tarafından, tarafınıza açıkça ve anlaşılır şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızanız alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, işbu bilgilendirmede açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olmak üzere, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz; ASSİSTBOX TEKNOLOJİ tarafından,

 • IP adresi, cihaz marka ve model gibi teknik bilgileri programatik olarak,
 • Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi bilgilerini doğrudan ilgili kişiden olabileceği gibi, ilgili kişiye Hizmet Veren müşterimizden web servis ya da web veya mobil uygulama ekranları üzerinden temin edilmektedir.

şeklindeki yöntemlerle toplanabilecektir.

Bu yöntemlerle elde edilen her türlü verinin işlenmesi; aşağıda yer verdiğimiz KVKK Md. 5 ve 6 da belirtilen hukuki sebeplere dayanmaktadır.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması.
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için işlemenin zorunlu olması.
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup sözleşmenin kurulması ve ifası için işlemenin gerekli olması.
 • Meşru menfaatimizin temini için işlemenin zorunlu olması.
 • Verinin tarafınızca alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Açık rızanızın bulunması.

g) Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle ASSİSTBOX TEKNOLOJİ’ye iletmeniz durumunda ASSİSTBOX TEKNOLOJİ niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, harici bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ASSİSTBOX TEKNOLOJİ tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri KVKK Md. 11 uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin başvurunuzda;

 • Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise el yazısı (ıslak) imzanızın,
 • Vekil vasıtasıyla yapılması halinde; vekilin adı, soyadı, imzasının bulunduğu dilekçe ile birlikte bu işlemi yapabileceğine dair özel yetkiyi kapsayan vekaletname aslı veya onaylı sureti,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa yabancı kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numaranızın,
 • Talep konunuzun (sade, açık ve anlaşılır ifadelerle),

bulunması zorunlu olup bulunması halinde konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuzu aşağıda bulunan yöntemlerden herhangi birini tercih ederek gerçekleştirebilirsiniz:

 • Assistbox Teknoloji A.Ş. “Dikilitaş Mah. Barbaros Sk. No:14 Güvenç Apt. D:8 34349 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye” adresine şahsen ileterek (Ehliyet, Nüfus Cüzdanı vs. kimliğinizi doğrulayan bir belge bulundurmanız gerekmekte olup aksi halde başvurunuz işleme alınmayacaktır),
 • AssistBox Teknoloji A.Ş. “Dikilitaş Mah. Barbaros Sk. No:14 Güvenç Apt. D:8 34349 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye” adresine noter kanalı ile göndererek,
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli Elektronik İmza” veya “Mobil İmza” ile imzalanarak assistbox@hs01.kep.tr adresine ileterek.

h) Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

ASSİSTBOX TEKNOLOJİ; elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni, KVVK hüküm ve temel ilkelerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak, işleme amaç ve sınırları dışında kullanmayacaktır.

ASSİSTBOX TEKNOLOJİ, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir.

ASSİSTBOX TEKNOLOJİ; gerekli ve zorunlu hallerde Kişisel Verileri paylaşması durumunda, 3. Kişilerin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

Bizimle güvendesiniz.

Güvenliğinize olan bağlılığımızdan gurur duyuyoruz.

Bu yüzden ISO 27001 sertifikasına sahibiz. Mimarimiz kurumsal düzeyde ölçeklenebilir ve tüm önemli DPA ve GDPR gereksinimlerine güçlü bir şekilde bağlı kalınmasını sağlıyoruz.